Logotyp

Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall är avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet (Miljöbalken 15 kap 2 §). Exempel på hushållsavfall är matavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, latrin, slam, farligt avfall med mera.

Avfall som är jämförligt med hushållsavfall är avfall som liknar avfall som kommer från hushåll, till exempel köksavfall från verksamheter, avfall från personalutrymmen, skolor, hotell, sjukhus och vårdinrättningar, storkök, handel, hantverk och hobbyverksamhet samt latrin, slam och fettavfall.
Typ av avfall som kommuner ansvarar för
Typ av avfallBestår av
Kärl- och säckavfallKärl- och säckavfall är allt brännbart avfall som återstår efter att avfall som omfattas av producentansvar sorterats ut. Dessa avfall samlas in i säck eller kärl.
GrovavfallGrovavfall är avfall från hushåll som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Det kan vara möbler, cyklar, sängar, kastruller med mera.
BioavfallDet är biologiskt lättnedbrytbart avfall från hushåll, storkök, restauranger, äldreboende, livsmedelsbutiker med mera.
Farligt avfallAllt fast eller flytande avfall som kan skada människor, djur och miljö räknas som farligt avfall. Exempel på farligt avfall är målarfärg, kalklösare, kontaktlim, termometrar, batterier med mera.
Latrin, toalettavfall och slam från avloppLatrin och toalettavfall från enskilda anläggningar är hushållsavfall. Detsamma gäller slam från hushållens slambrunnar.
Bygg- och rivnings-avfall från bostäderMindre underhållsarbeten/reparationer i bostaden som till exempel avfall från målning, tapetsering och golvslipning räknas som hushållsavfall.
JaktavfallAvfall från jakt för egen konsumtion och som fritidssyssla anses vara en del av boende och därför räknas som hushållsavfall. Av hygieniska skäl är det ofta olämpligt att lämna jaktavfall i säck/kärl som vanligen används för insamling av hushållsavfall. I kommunens renhållningsordning ska anges hur jaktavfall ska hanteras.
Döda husdjurDöda sällskapsdjur är hushållsavfall och ska hanteras enligt den kommunala renhållningsordningen.
Avfall från hemsjukvårdLäkemedelsrester, bandage och insulinsprutor som uppkommer vid såväl egenvård som personalskött vård i hemmet anses vara hushållsavfall.
BildelarUttjänta fordonsdelar som uppstår i ett hushåll anses vara hushållsavfall.
Läs mer
Mer om hushållsavfall och jämförligt avfall från annan verksamhet finns i
Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.