Logotyp

Checklista för uppföljning genom möten med entreprenör

Använd checklistan som underlag för uppföljning vid möten med entreprenör. Anpassa checklistan efter de krav ni ställt.

KravUppföljning
Renhållningspersonal ska senast när avtalet träder i kraft (alternativt x månader efter avtalet trätt i kraft) ha utbildning i arbetsmiljöfrågor som säkerställer bra arbetsteknik och god kännedom om lokala avfallsföreskrifter och hur de tillämpas. Har renhållningspersonalen utbildats? Hur utbildas nyanställda? Vad ingår i utbildningen? (Jämför innehållet i Hämta avfall.nu)
Entreprenören ska senast vid kontraktsstart ha en namngiven kontaktperson för arbetsmiljö. Vem är kontaktperson?
Eventuella arbetsskador och allvarliga tillbud som inträffar under entreprenaden ska rapporteras till kommunen samtidigt som de rapporteras till Försäkringskassan och/eller Arbetsmiljöverket och förebyggande åtgärder för att liknande skador inte ska inträffa igen ska beskrivas.Har kommunen fått information om samtliga arbetsskador och allvarliga tillbud? Har åtgärder vidtagits så att liknande skador inte ska inträffa igen?
Entreprenören ska ha rutiner för hur arbetet organiseras och hur raster tas ut, så att överbelastning undviks. Rutinerna ska normalt sett följas.Hur ser rutinerna ut? Är det sannolikt att rutinerna följs med tanke på de insatser entreprenören gör?
Arbetsmiljöronder (skyddsronder) ska genomföras och handlingsplan för att åtgärda noterade brister och risker ska utarbetas. Genomförs arbetsmiljöronder? Genomförs planerade åtgärder (eller återkommer de i nästa protokoll)?
Entreprenören ska ha rutiner för att uppmärksamma begynnande belastningsskador så tidigt som möjligt. Har dessa rutiner tillämpats? Vad har resultatet blivit (verkar rutinerna fungera)?
Risk för olyckor som fall- och hoppskador ska kartläggas och åtgärdas. Har detta gjorts? Vilka åtgärder har vidtagits?
Fordon som används för avfallsinsamling ska vara ergonomiskt anpassade och uppfylla goda hygieniska krav. Kraven gäller vid inköp av fordon/för samtliga fordon som används i entreprenaden (välj det alternativ som passar er bäst). Vilka fordon används? Används de fordon som angavs i anbudet?
Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.