Logotyp

Uppföljning av ställda krav

Det räcker inte att ställa krav i samband med upphandling. Kraven måste också följas upp. Här ger vi förslag på hur de exempel på krav vi ger i Hämta avfall.nu kan följas upp.

Hur följer man upp ställda krav på ett enkelt men samtidigt effektivt sätt?
Vi rekommenderar uppföljning genom:
  • Regelbundna möten med entreprenören där bifogade checklista för möten kan användas. Checklistan anpassas efter de krav som ställts vid upphandling.
  • Oanmälda stickprovskontroller. Som underlag kan bifogade checklista för stickprovskontroller användas. Checklistan behöver anpassas efter de krav som ställts vid upphandling och kan med fördel utökas för att följa upp annat än arbetsmiljökrav.
  • Kontroll av dokumentation som krävs enligt det förfrågningsunderlag som gäller för upphandlingen.

Exempel på dokumentation som kan användas vid uppföljning är:

- Intyg på genomgången arbetsmiljöutbildning.
- Kopior på arbetsskadeanmälningar till Försäkringskassan/Arbetsmiljöverket samt plan för vad som ska göras för att liknande olycka/tillbud inte ska hända igen.
- Handlingsplan för arbetsmiljön.
- Skriftlig rutin för hur arbetet organiseras, så att raster tas ut och ger möjlighet till återhämtning löpande under arbetet.
- Skriftlig rutin för hur entreprenören arbetar för att uppmärksamma belastningsskador och vidta åtgärder så tidigt som möjligt, så att kroniska belastningsskador undviks.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.