Logotyp

Motiv och verifikation till upphandlingskrav

Enligt Lagen om offentlig upphandling ska krav som ställs vid upphandling vara proportionella. Här motiverar vi de olika krav som vi föreslår kan användas och ger också exempel på hur kraven kan verifieras.

Översikt över exempel på krav, motiv samt verifikation
Renhållningspersonal ska senast när avtalet träder i kraft (alternativt x månader efter avtalet trätt i kraft) ha utbildning i arbetsmiljöfrågor som säkerställer bra arbetsteknik och god kännedom om lokala avfallsföreskrifter, LAF och hur de tillämpas.
 
Kommentar: Det kan vara lämpligt att kommunen utbildar om LAF, särskilt om LAF ställer krav på hämtställen och transportvägar. Om avtalet med entreprenören innebär att entreprenören ska rapportera undermåliga hämtställen eller trafiksäkerhetsproblem är det viktigt att det finns enkla rutiner för detta och att renhållningsarbetarna känner till och använder sig av dessa.
 
Motiv: Arbetstekniken har stor betydelse för att minska arbetsskadorna. På webbplatsen Hämta avfall.nu www.hamtaavfall.nu Länk till annan webbplats., beskrivs arbetsmiljörisker och hur riskerna kan minskas. Det är viktigt att renhållningsarbetare har kunskap om detta, för att själva kunna minska riskerna i arbetet.
 
Verifikation: Entreprenören ska i anbudet redovisa vilken utbildning personalen kommer att få, vilka som utbildas och vem som utbildar (Avfall Sverige, TYA, företagshälsovård med mera). Dessutom ska rutin för utbildning av nyanställda under kontraktsperioden redovisas. Användning av webbplatsen Hämta avfall.nu i utbildningen innebär att relevanta arbetsmiljöaspekter täcks in.
 
Entreprenören ska senast vid kontraktsstart ha en namngiven kontaktperson för arbetsmiljö.

Motiv: För uppföljning av hur ställda krav efterlevs är det en fördel att ha en person att vända sig till som är insatt i frågorna.

Verifikation: Namnet på kontaktperson för arbetsmiljö anges i anbudet eller meddelas senast vid kontraktsstart.

Eventuella arbetsskador och allvarliga tillbud som inträffar under entreprenaden ska rapporteras till kommunen samtidigt som de rapporteras till Försäkringskassan och/eller Arbetsmiljöverket och förebyggande åtgärder för att liknande skador inte ska inträffa igen ska beskrivas.
 
Motiv: Renhållningsarbetare löper hög risk att drabbas av arbetsskador. Som upphandlare är kommunen angelägen om att entreprenören arbetar aktivt för att minska arbetsskadorna. Av etiska men också ekonomiska skäl är det viktigt att minska arbetsskadorna, eftersom eventuella arbetsskador också drabbar kommunen ekonomiskt.
 
Verifikation. Entreprenören ska i anbudet beskriva hur arbetsskador och allvarliga tillbud ska  dokumenteras och redovisas för kommunen.

 
Entreprenören ska ha rutiner för hur arbetet organiseras och hur raster tas ut, så att överbelastning undviks. Rutinerna ska normalt sett följas.
 
Motiv: Belastningsskador är alltför vanliga bland renhållningsarbetare. Om arbetet görs i högt tempo ökar risken för belastningsskador markant. Raster behöver därför läggas in i schemat för att ge tid för återhämtning.

Verifikation: Rutiner samt hur entreprenören arbetar för att de ska tillämpas ska bifogas anbudet. Körningslistor kan vara ett sätt att visa att raster tas enligt rutin.
 
Arbetsmiljöronder (skyddsronder) ska genomföras och handlingsplan för att åtgärda noterade brister och risker ska utarbetas.
 
Motiv: Enligt AFS 2001:1 ska risker i arbetsmiljön kartläggas och handlingsplan upprättas för sådana brister och risker som inte åtgärdas omedelbart.
 
Verifikation: Entreprenören ska i anbudet beskriva rutiner för hur arbetsmiljöronder genomförs samt hur ofta. Ett underlag för arbetsmiljöronder som kan användas är Checklista för insamling och transport av hushållsavfall, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utgiven av Prevent.

 
Entreprenören ska ha rutiner för att uppmärksamma begynnande belastningsskador så tidigt som möjligt.
 
Motiv: Arbetsskador som beror på tungt arbete uppkommer ofta gradvis under en längre period. För att minska risken för belastningsskada är det viktigt att vidta åtgärder så tidigt som möjligt, innan skadan blivit kronisk. När belastningsskadan blivit kronisk är risken stor för långvarig sjukskrivning och kanske förtidspensionering (kallas numera aktivitetsersättning). Kommunen har både etiska och ekonomiska skäl att verka för att minska belastningsskador.

Verifikation: Skriftliga rutiner för hur begynnande belastningsskador uppmärksammas samt rutiner för att minska risken för belastningsskador bifogas anbudet.
 
Risk för olyckor som fall- och hoppskador ska kartläggas och åtgärdas.
 
Motiv: Olycksfall är vanliga bland renhållningsarbetare. Olyckor inträffar särskilt vid urstigning (hopp) ur sopbilen och vid transport av avfall samt vid hantering av avfallskärl.

Verifikation: Till anbudet ska entreprenören bifoga rutiner för arbetet med att förebygga olyckor som fall- och hoppskador samt halk- och klämskador. På webbplatsen Hämta avfall.nu beskrivs de vanligaste olyckorna vid insamling av hushållsavfall och hur de kan förebyggas.

Fordon som används för avfallsinsamling ska vara ergonomiskt anpassade  och uppfylla goda hygieniska krav. Kraven gäller vid inköp av fordon/för samtliga fordon som används i entreprenaden (välj det alternativ sm passar er bäst).
 
Motiv: Arbetet i sopbilar kan vara ensidigt och belastningsskador på grund av låg ensidig belastning förekommer. Hur stol och reglage utformas har stor betydelse för belastningen.

Verifikation: Upphandlaren ska i anbudet ange vilka (typer av) fordon som kommer att användas i entreprenaden. Entreprenören ska också bifoga rutin för nyinköp av fordon. Som underlag för rutinen kan de krav som anges i Hämta avfall.nu användas (se Arbete i fordon).

Senast ändrad: 2010-02-09
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.