Logotyp

Upphandling av entreprenör

Här ger vi exempel på krav som kan ingå i förfrågningsunderlag vid upphandling av entreprenör för insamling av hushållsavfall.

Av förfrågningsunderlaget bör det också framgå hur kommunen avser att följa upp ställda krav. Det kan till exempel göras genom möten med entreprenören, genom oanmälda stickprovskontroller och genom dokumentkontroll.

Exempel på krav i förfrågningsunderlag
Krav nrFormulering
1Renhållningspersonal ska senast när avtalet träder i kraft (alternativt x månader efter avtalet trätt i kraft) ha utbildning i arbetsmiljöfrågor som säkerställer bra arbetsteknik och god kännedom om lokala avfallsföreskrifter och hur de tillämpas.
2 Entreprenören ska senast vid kontraktsstart ha en namngiven kontaktperson för arbetsmiljö.
3Eventuella arbetsskador och allvarliga tillbud som inträffar under entreprenaden ska rapporteras till kommunen samtidigt som de rapporteras till Försäkringskassan och/eller Arbetsmiljöverket.
4Entreprenören ska ha rutiner för hur arbetet organiseras och hur raster tas ut, så att överbelastning undviks. Rutinerna ska normalt sett följas.
5Arbetsmiljöronder (skyddsronder) ska genomföras och handlingsplan för att åtgärda noterade brister och risker ska utarbetas.
6Entreprenören ska ha rutiner för att uppmärksamma begynnande belastningsskador så tidigt som möjligt.
7 Risk för olyckor som fall- och hoppskador ska kartläggas och åtgärdas.
8Fordon som används för avfallsinsamling ska vara ergonomiskt anpassade och uppfylla goda hygieniska krav. Kraven gäller vid inköp av fordon (alternativt för samtliga fordon som används i entreprenaden). (Välj det alternativ som passar er bäst).
I förfrågningsunderlaget bör entreprenören informeras om hur uppföljning av kraven kommer att göras. Eventuella viten eller andra konsekvenser av om kraven inte efterlevs bör också preciseras.

Läs mer om motiven för dessa krav och hur de kan verifieras.

Läs mer om hur ni kan följa upp kraven.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.