Logotyp

Lokala avfallsföreskrifter

Här ges några exempel på regler som kan föras in i de lokala avfallsföreskrifterna, LAF.

Mål i avfallsplanen som behöver konkretiseras i LAF
Innehåller avfallsplanen några mål som behöver konkretiseras i LAF, till exempel om insamlingssystem, transportvägar eller avfallsrum?

Avfallsrum
Avfallsrum ska ha

 • tillräckligt utrymme för uppsamlingsbehållare och för att transportera in och ut kärl/säck
Avfallsrum och väg till/från avfallsrum får inte ha
 • behållare placerade med handtaget inåt mot väggen
 • trösklar
 • dålig belysning
 • dålig ventilation
 • problem med flugor/råttor med mera. Tydliga rutiner för kärltvätt kan behövas.
 • bråte/avfall på golvet som man kan halka/snubbla på

Avfallskärl/säck
Behövs regler om att behållare och säck

 • inte får vara för tunga (till exempel av komprimerat avfall)?
 • överfylld?
 • innehålla felsorterat avfall?
 • ska rengöras regelbundet?
 • placeras på annat än avsett ställe (gäller främst vid hämtning med sidlastande fordon, då kärlet måste vara exakt rätt placerat för att kunna hanteras automatiskt med fordonet)?
Transportvägar
 • Hämtning av avfall från enfamiljsfastigheter görs vid tomtgräns, alternativt på plats dit sopbil kan komma fram med beaktande av de trafiksäkerhetsregler som gäller, vilket minimerar dragvägen för renhållningsarbetarna och minskar risken för belastningsskador.

Transport av avfallskärl/säck får inte göras (alternativ/komplement till ovanstående regel)

 • ej hårdgjord eller ojämn dragväg
 • dragväg med flera meter in på tomten och lutning som överstiger 1:12
 • icke skottad dragväg
 • i trappor
 • källargångar (kan vara långa och besvärliga)
 • via ramp (lutar, vilket gör det tungt att att dra upp kärl/kärra)
 • på transportband (säck/kärl måste lyftas till transportband, vilket är tungt)
 • hiss (flera allvarliga olyckor har hänt vid transport av avfallskärl i hiss)
 • grind
Trafiksäkerhet
Väg som sopbil ska köras på, fram till hämtställe måste ha
 • vändmöjlighet
Sopbil får inte köras
 • på cykelväg
 • på smal väg
 • på brant väg
 • på ej framkomlig väg
 • i trånga bostadsområden där backning krävs

Läs mer i Mall för renhållningsordning. Föreskrifter för avfallshantering. Rapport 2007:07 Länk till annan webbplats. från Avfall Sverige.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.