Logotyp

Trafiksäkerhet

Backningsmanövrar med sopbilar har orsakat flera olyckor. Vägverket har därför arbetat fram rekommendationer för säkrare avfallstransporter. Riskerna handlar inte bara om risken att köra på någon annan. Arbetsmiljöverket har påtalat de psykosociala påfrestningarna av att köra i områden med smala gator och dålig sikt.

Vägverket rekommenderar att:
 • Undvika att backa, i synnerhet vid daghem och äldreboende eller liknande där barn och äldre kan befinna sig.
 • Körning på gång- och cykelvägar ska undvikas.
 • Kommuner uppmanas arbeta för säkra avfallstransporter vid stadsplanering.

Dessutom rekommenderar vi:

 • Inför regler om att avfall enbart hämtas på ställen där sopbilen enkelt kommer fram. Detta innebär att för vissa fastigheter behöver fastighetsägaren dra fram avfallskärl till mer lämpligt hämtställe.
 • Undvik körning på återvändsgränder utan vändplan.
 • Om backning trots allt måste genomföras är det viktigt att fordon är utrustat med fungerande ljus- och ljudsignaler, backningsvarnare och backningskamera. Kamerans placering är viktig för att hindra en blind sektor bakom bilen. Dessa instrument ska också användas av föraren. Man ska vara medveten om att backningskameran fungerar sämre vid starkt solljus.
 • Om backning görs och det finns två personer i bilen, bör den ena personen stå utanför bilen och kontrollera att ingen finns bakom fordonet.

För att detta ska fungera i praktiken är det viktigt att

 • Så långt möjligt undvika att avfall hämtas vid återvändsgränder där vändplan saknas eller hämställen dit man endast kan komma fram via gångvägar, cykelvägar eller andra smala vägar som är olämpliga för sopbilar.
 • Entreprenören har väl fungerande trafiksäkerhetsregler och -rutiner och utbildar/informerar renhållningsarbetarna så att alla vet vilka regler och rutiner som gäller. Speciellt viktigt är instruktioner om hämtställen vid vägar/gator med dålig framkomlighet.
 • Renhållningsarbetarna vet var trafiksäkerheten är dålig. Det är viktigt att den kunskapen samlas in och blir ett underlag i trafiksäkerhetsarbetet.
 • Allvarliga tillbud i samband med körning rapporteras och analyseras.
 • Entreprenören, kommunen och fastighetsägare samarbetar för att hitta goda lösningar på problemen med backande sopbilar. Det är viktigt att inte stanna upp vid tillfälliga lösningar utan arbeta för bra och långsiktiga lösningar.
 • En bidragande orsak till att olyckor inträffar är brister vid utformning av gator och vägar. Det är viktigt att skapa säkra trafikmiljöer för alla trafikanter.
 • Entreprenören har god beredskap för att hantera en krissituation i samband med en olycka.

Läs mer
Tunga lastbilar och dödsolyckor. En bearbetning av Vägverkets djupstudiematerial av olyckor som inträffade på det kommunala vägnätet under de sex åren 1997 - 2002. Publikation 2004:121 Länk till annan webbplats. Vägverket (2004)

Sop-OLA. Avsiktförklaring från avfallsbranschen. Länk till annan webbplats.Oktober 2005

Arbetsmiljöverkets avsiktsförklaring för ökad säkerhet i samband med avfallsinsamling Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2009-08-26
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.