Logotyp

Hygien och mikroorganismer

Mikroorganismer finns överallt i vår omgivning. De flesta är ofarliga för människan. Mikroorganismerna blir ett problem när halterna av dem i luften blir höga och halterna kan bli höga vid avfallshantering.

Hälsorisker
Enligt Arbetsmiljöverket är luftvägsproblem och allergier det största problemet i arbetsmiljön för renhållningsarbetare på landsbygden. Luftvägsproblem, överkänslighet och allergier kan utlösas av mikroorganismer som bakterier och mögelsvampar.

Återkommande snuva och irritation i luftvägarna kan vara ett första tecken på överkänslighet. Den kan utvecklas till allergi om man fortsätter utsättas för damm som innehåller mikroorganismer.

Mikroorganismer kan också orsaka

 • Infektioner av bakterier, virus och parasiter
 • Toxiska effekter (olika typer av förgiftningar) av bakterie- och mögelgifter

Var finns mikroorganismer?
Mikroorganismer (mögel och bakterier) kan växa till i avfall. Tillväxten gynnas av tillgång på näring (mikroorganismer lever av organiskt material), fukt och värme. Ju längre avfallet lagras (gles hämtningsfrekvens) desto mer växer mikroorganismerna till.

Mikroorganismer sprids med damm från avfallet och blir då ett arbetsmiljöproblem. Också hudkontakt med avfall som innehåller mikroorganismer är ett arbetsmiljöproblem.

Man kan exponeras för mikroorganismer:

 • Vid tömning av avfall i fordon. Renhållningsarbetare kan andas in damm som sprids från avfallet.
 • Vid direkt kontakt med avfall.
 • Vid hantering av dåligt rengjorda kärl.
 • Via förorenade kläder.
 • När man äter eller snusar med smutsiga händer.
 • Vid kontakt med spill och pressvatten.

Åtgärder
Undvik kontakt med mikroorganismer genom

 • God hygien
 • Vistas inte nära eller i vindriktningen vid tömning av avfall i fordonet
God hygien underlättas av
 • Insamlingssystem som minimerar kontakten med avfall, pressvatten och damm vid tömning av avfallet.

Läs mer om mikroorganismer vid avfallshantering i

Senast ändrad: 2010-08-20
Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL
.